POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
F.U.H. WOYCOMP Wojciech Woyniłłowicz


1. Administratorem danych osobowych jest: F.U.H. WOYCOMP Wojciech Woyniłłowicz
z siedzibą: os. Kazimierzowskie 6/21 w Krakowie, kod pocztowy: 31-839.


2. Celem i zakresem zbierania danych jest wyłącznie wystawianie faktur za wykonywanie usług,
sprzedaż towarów.


3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień
Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.


4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:


♦ przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
♦ zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
   nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
♦ adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
♦ prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
♦ zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem,


5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki
prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych
lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej
stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wystawiona ostatnia faktura. (wymóg przepisów podatkowych) Dane osobowe
możemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek
roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego.


7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania jak również prawo do
cofnięcia zgody , oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt 
telefoniczny: +48 501 287 330.


8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu np. wykonanie umowy. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu np. wykonanie umowy/sprzedaży.


9. Dane udostępnione Administratorowi nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.


10. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.


11. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Link do wersji PDF